Občanské sdružení Zdravé Dymokury

Posláním sdružení je zejména:
  1. ochrana přírody a krajiny
  2. ve spolupráci s obecním úřadem a orgány státní správy vizuálně monitorovat stav ovzduší a vodních ploch v katastru obce Dymokury
  3. účast ve správních a jiných řízeních, při kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

V současné době se snažíme o ukončení nepovolené činnosti v areálu firmy Praga Mineral, s. r. o. (bývalý cukrovar), kde podniká Jiří Havelka. Jedná se zde o navážení, manipulaci, skladování a úpravu uhelného prachu, uhlí a stavební suti v řádech desítek tisíc tun. Areál se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, chráněného území zařazeného do systému Natura 2000 a přímo v ochranném pásmu vodních zdrojů (pitná a minerální voda). Hlavním problémem je znečišťování okolí prachem, dále zde dochází k velmi hlučným činnostem při překládání a úpravách materiálu. Mimo to zde hrozí znečištění povrchových vod a nebezpečí požáru uskladněného uhlí.


Chronologický vývoj:

srpen 2008 Jiří Havelka kupuje firmu Praga Mineral, která vlastní areál bývalého cukrovaru
září 2008 Jiří Havelka ústně oznamuje na obecním úřadě, že hodlá v Dymokurech vybudovat překladiště uhlí
říjen 2008 přijíždějí první vlaky s uhelných prachem, občané upozorňují obecní úřad
listopad 2008 starosta obce podává podnět stavebnímu úřadu k prošetření stavu; dochází k navážení tisíců tun uhelného prachu
leden 2009 bylo provedeno místní šetření za účasti starosty, stavebního úřadu Městec Králové, Krajské hygientické stanice (KHS) a Hasičského záchranného sboru (HZS)
březen 2009 stavební úřad Městec Králové vydává rozhodnutí o zjednání nápravy; vzniká petice občanů proti nepovolené skládce; Jiří Havelka se účastní zasedání zastupitelstva obce a snaží se celou věc bagatelizovat
duben 2009 stavební úřad Městec Králové ruší své rozhodnutí o zjednání nápravy; vzniká občasné sdružení
květen 2009 stavební úřad Městec Králové dává výzvu ke zjednání nápravy (dodání potřebných povolení); KHS a HZS požadují schválený projekt; do areálu je nově navážena stavební suť
červen 2009 stavební úřad Městec Králové zahájil řízení o odstranění terénních úprav; bylo provedeno místní šetření za účasti stavebního úřadu Městec Králové a České inspekce životního prostředí kvůli nakládání s odpady
červenec 2009 bylo provedeno místní šetření stavebním úřadem Městec Králové kvůli nepovoleným terénním úpravám; Krajský úřad přikazuje stavebnímu úřadu Městec Králové zahájení řízení ve věci nepovoleného externího uhelného hospodářství
srpen 2009 stavební úřad Městec Králové vydal nařízení o zastavení nepovolených terénních úprav, rozhodnutí o povinnosti zjednat nápravu a pozastavil užívání manipulačních ploch k účelu skladování uhlí a dále zahájil řízení o správním deliktu; případem se začal zabývat Veřejný ochránce práv
říjen 2009 množství navezeného uhlí již podle odhadů přesahuje 100 tisíc tun; doprava uhlí probíhá kromě vlaků také těžkými kamiony
listopad 2009 České inspekce životního prostředí zahajuje několik správních řízení: ohledně nakládání s odpady, k určení kategorie zdroje znečišťování ovzduší a k jeho zařazení do mezi střední stacionární zdroje
leden 2010 v areálu dochází k doutnání uskladněného uhlí, následně jsou prováděny masivní přesuny materiálu uvnitř areálu i ven z něj za pomoci těžkých kamionů, což s sebou nese velké znečištění v okolí i na silnici I. třídy I/32
březen 2010 začala další vlna navážení uhlí, uhlí je překládáno z vlaků na kamiony a převáženo na betonovu plochu nad areálem, která se nachází hned vedle obytných domů; současně je v areálu uhlí tříděno a to i více než 12 hodin denně, což přináší výraznou hlukovou zátěž okolí
duben 2010 dochází k dalším terénním úpravám pozemku, kácení stromů a ničení přírody, což potvrzuje i kontrola ČIŽP
květen 2010 došlo k odvezení větší části navezeného uhlí, na jeho místo je však vzápětí naváženo jiné
červen 2010 jsou založeny dvě nové hromady uhlí, jedna z nich hned vedle obytných domů a ve vzdálenosti cca 400 metrů od základní školy, v areálu probíhají další terénní úpravy - skrývky vegetačního krytu v okolí již používaných ploch, rozhrnování směsi zeminy a betonových konstrukcí na kraje pozemku, snižování terénu a deponování zeminy u obecní cesty procházející areálem
červenec 2010 pokračuje navážení uhlí, včetně většího množství netříděného (kusy velikosti až několik desítek centimetrů), které je na místě tříděno v mobilním zařízení; proběhla návštěva spoluautorky územního plánu obce, která konstatovala, že současný stav není v souladu s ÚP ani příslušnými zákony; krajský úřad ukládá stavebnímu úřadu Městec Králové opatření k nápravě, aby zajistil postup exekučního řízení k provedení výkonu rozhodnutí ze srpna 2009
srpen 2010 hromada navezeného netříděného uhlí dosahuje velikosti budov cukrovaru; toto uhlí je na místě drceno, tříděno a rozváženo na "trvalé" haldy; v areálu dochází k přesunům protiprávně navezeného stavebního odpadu, který je využíván k vyrovnávání terénu a následně zasypán uhlím; na plochy nad areálem jsou kromě uhlí naváženy uhelné brikety
září 2010 nově navezená hromada briket doutná a zasahují hasiči; jsou naváženy další desítky vagónů briket, které při skládání a manipulaci práší do širokého okolí; Česká Televize odvysílala dva pořady, ve kterých se o problému mluvilo
říjen 2010 stavební úřad Městec Králové zahájil na žádost firmy Praga Mineral správní řízení o územních rozhodnutích o "provedení terénních úprav a valu" a "změně využití území pro manipulační sklady tuhých paliv (uhlí, koks), sypkého stavebního materiálu (písek, štěrk) a stavebního materiálu na paletách"; v horní části areálu, kde byly složeny brikety probíhá jejich prosévání přes síta a nakládání na kamiony, což způsobuje velkou prašnost
listopad 2010 sdružení po volbách získalo konečně podporu v zastupitelstvu obce i v osobě nově zvoleného starosty; v areálu opět pracuje třídička; manipulace s uhlím probíhá i v nočních hodinách, což neúspěšně řeší i Policie; proběhlo veřejné ústní jednání k územnímu řízení ohledně vybudování "valu" - sdružení podalo námitky
prosinec 2010 provozovatel nepovolené skládky rozeslal obyvatelům obcí Dymokury, Svídnice a Černá Hora otevřený dopis, kde nabízí různé "výhody" výměnou za tlak na zastupitele, aby nebránili legalizaci skládky; součástí dopisu bylo i DVD s manipulativním filmem; reakcí byl otevřený dopis starosty shrnující fakta; zastupitelé na svém řádném zasedání schválili tato stanoviska:
1) Zastupitelstvo obce Dymokury nesouhlasí s provozem otevřené uhelné skládky v areálu bývalého cukrovaru, neboť její stávající podoba narušuje životní prostředí a vzhled obce.
2) Zastupitelstvo obce Dymokury považuje nabídku učiněnou Jiřím Havelkou za nepřijatelnou, protože projekt otevřené uhelné skládky není podle stávajícího územního plánu realizovatelný.
3) Zastupitelstvo obce Dymokury nesouhlasí s provozem otevřené uhelné skládky v obydlené části obce.

kancelář Veřeného ochránce práv vydala Závěrečné stanovisko k postupu úřadů ve věci skládky, kde jasně vyjmenovává pochybení kompetentních úřadů, navrhuje opatření k nápravě a žádá Policii ČR o vyrozumění o návrhu na zahájení trestního stíhání pana Jiřího Havelky
leden 2011v prosinci 2010 nabylo právní moci rozhodnutí krajského soudu ve věci výkonu rozhodnutí - zastavení užívání manipulačních ploch k účelu skladování uhlí; do areálu je naváženo uhlí a brikety, které jsou opět prosévány přes síto; hromada hraničíci s polem je postupně odvážena; velikost a poloha skládky je dobře vidět na leteckých snímcích z jara 2010 - shora a v perspektivě
únor 2011Krajský úřad Středočeského kraje se vyjádřil k projektu ochranného valu a požaduje komplexní posouzení vlivu celého areálu včetně navrhovaného objektu ochranného valu na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb, o posuzovaní vlivů na životní prostředí; stavební úřad Městec Králové požádal znovu Okresní soud v Nymburce o výkon rozhodnutí - zastavení užívání manipulačních ploch k účelu skladování uhlí; provozovatel nepovolené skládky rozeslal obyvatelům obcí Dymokury, Svídnice a Černá Hora druhý otevřený dopis, kde přiznává, že skládka uhlí provozovaná v areálu bývalého cukrovaru má negativní účinky na okolí a může obyvatele Dymokur obtěžovat, součástí dopisu je poukázka na odběr jedné tuny uhlí přímo v místní provozovně pro každou rodinu trvale žijící ve výše uvedených obcích jako kompenzace vlivu skládky; z areálu jsou odváženy brikety a uhlí nákladními vozy; brikety jsou před odvozem prosévány přes síto
březen 2011v polovině měsíce opět začal pravidelný návoz uhlí na skládku v rozsahu několika vlaků týdně; proběhla oprava koleje odbočující do areálu, jejíž stav byl vzhledem k uvolněným pražcům ohrožující
duben 2011celý měsíc probíhalo navážení uhlí různých frakcí a uhelných briket, které jsou opět prosévány přes síto, což má za následek značnou prašnost; hromady uhlí již dosahují výšky okolních budov; letos již bylo na skládku navezeno přes 500 vagónů uhlí; v areálu proběhla další kontrola České inspekce životního prostředí

Fotogalerie

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka

skládka


Videa

Odkazy


Oslovené úřady, organizace a jednotlivci:


Výbor sdružení a kontakt:

IČO: 26559838
Předseda: František Sedmík
Místopředseda: Michal Novák
Pokladník: Pavlína Slováčková

Adresa pro doručování:
Zdravé Dymokury o.s.
Osvobození 79
289 01 Dymokury