Informace OÚ
Informace OÚ
základní informace | rozdělení činností | zastupitelstvo | poplatky | soubory | povinně zveřejňované informace | úřední deska | vzory smluv apod. | Sčítání LBD
Zasedání zastupitelstva obce Dymokury se bude konat v pondělí 23. května 2011 od 18:30 v zasedací místnosti OÚ

Návrh závěrečného účtu obce Dymokury za rok 2010 (PDF)

Obecní úřad Dymokury na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk č.j. OO-2/2010-208 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Dymokury, místnost obecní knihovny, v období od 1.6.2011 do 14.6.2011, vždy v pondělí a úterý od 13 do 16 hod., ve středu od 8 do 16 hod., ve čtvrtek a pátek od 9 do 11 hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Svídnice u Dymokur obce Dymokury (PDF)

Dražební vyhláška - Okresní soud v Nymburce - 1E433/2004-292 - budova čp. 318 na pozemku st. parc. č. 238/2, pozemek st. parc. č. 238/2, pozemek poz. parc. č. 735/2 a pozemek poz. parc. č. 735/4 v k.ú Dymokury - dražební jednání dne 26. května 2011, Okresní soud v Nymburce (PDF)

Výstrana ČHMÚ na nebezpečí požárů - od 20.4.2011 do odvolání (PDF)

Obecní úřad Dymokury na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk č.j. OO-3/2010-208 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Dymokury, místnost obecní knihovny, v období od 1.6.2011 do 14.6.2011, vždy v pondělí a úterý od 13 do 16 hod., ve středu od 8 do 16 hod., ve čtvrtek a pátek od 9 do 11 hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Dymokury obce Dymokury (PDF)

Informace k digitalizaci televizního vysílání - vypnutí analogového vysílání v oblasti Trutnov k 30. červnu 2011 (PDF)

Zeměměřicský úřad oznamuje provádění zeměměřicských prací v základním bodobém poli na území obce Dymokury v období od 18. dubna do 16. prosince 2011 - (celý text)

Městský úřad Městec Králové - stavební úřad - Rozhodnutí č. 76 - územní rozhodnutí - o změně využití území pozemek parc.č. 540/3 orná na zahradu (PDF)

Katastrání úřad pro Středočeský kraj - katastrální pracoviště Nymburk - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Černá Hora u Dymokur - (celý text)

Městský úřad Poděbrady - živnostenský úřad - Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění - č.j. 0001300/ŽÚ/2010/GFu - Milan Drbohlav, IČO: 61909459 (celý text)

Městský úřad Poděbrady - živnostenský úřad - Usnesení o vyvěšení oznámení o zrušení živnostenského oprávnění - č.j. 0001300/ŽÚ/2010/GFu - Milan Drbohlav, IČO: 61909459 (celý text)

Dodatek č. 1 dražební vyhlášky - EURODRAŽBY.CZ a.s. - č.j. 546/2010-N (PDF)

Městský úřad Městec Králové - stavební úřad - Oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému jednání - Stavba oplocení v areálu bývalého cukrovaru Dymokury - 22.dubna 2011 v 8 hodin v Městci Králové (PDF)

Dražební vyhláška - CZ Dražby a.s. - N/76/2011 - stavba v obci Velenice č.p. 8, pozemky stavební parcely č. 114 a 115 - nedobrovolná dražba dne 8. června 2011, Hotel Obora, Kněžičky 33 (PDF)

Městský úřad Městec Králové - stavební úřad - Rozhodnutí č. 55 - rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - Dymokury, Velký průhon - kabel NN pro parc.č. 540/3 (PDF)

Rozpočet obce Dymokury pro rok 2011 (PDF)

Krajský úřad Středočeského kraje - Věřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (PDF)

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (PDF)

Exekuční příkaz Exekutorský úřad Brno-venkov - Č.j.: 137Ex 7555/10-18 (PDF)

Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Městský úřad Městec Králové - stavební úřad - Výzva č. 46 - doplnění žádosti (PDF)

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu obce Záhornice a veřejném projednání (PDF)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2011 (PDF)

Obec Dymokury nabízí k pronájmu na dobu určitou byt v nemovitosti čp.212 (Masarykova základní škola) v Dymokurech, ul. Osvobození. (PDF)

Dražební vyhláška Exekutorský úřad Klatovy - č.j. 120 EX 1356/08-49 - 1/2 pozemku parcelní číslo St. 165 a 1/2 rodinného domu č.p. 165 Dymokury - den konání 4. května 2011 (PDF), Exekuční příkaz (PDF)

Policie ČR Městec Králové - Upozornění na nárůst případů majetkové trestné činnosti (PDF)

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněnných živočichů druhu kormorán velký (PDF)

Rozpočtový výhled 2011 - 2014 (PDF)

Informace o záměru a výzva ke spolupráci při zřízení veřejné služby obcí Dymokury - celý text

Zápis č. 6/2010 a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dymokury ze dne 11. listopadu 2010 (PDF)

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dymokury ve dnech 15.10 a 16.10.2010 (PDF)

Závěrečný účet obce Dymokury za rok 2009 (PDF)

Schválený rozpočet obce Dymokury pro rok 2010 (XLS)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dymokury za rok 2009 (PDF)

Obecně závazného opatření č. 1/2009 - oznámení o územním plánu obce Dymokury (PDF)
Územní plán Dymokury - Textová část (PDF)
Územní plán Dymokury - Mapová část: výkres základního členění (PDF); hlavní výkres (PDF); výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF); širší vztahy (PDF); koordinační výkres (PDF); výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF)

Sladovna čp. 99 v k.ú. Dymokury
Obec Dymokury vlastní objekt bývalého pivovaru v centru obce. Objekt je rozdělen do tří částí pro které je postupně hledáno využití. V současné době je jedna samostatná část zcela volná a obec ji nabízí k využití. Jedná se o objekt se 4 (čtyřmi) nadzemními podlažími o celkové výměře podlahových ploch 2.200 m2 s nákladním výtahem. Objekt je snadno přístupný s dostatečným prostorem pro manipulaci a parkování (vlastní nádvoří, případně venkovní plochy).
Záměr využití lze realizovat formou spolupráce s obcí, pronájmem objektu nebo prodejem.
Bližší informace v kanceláři OÚ Dymokury tel. 325 635 112, starosta 724 181 704. Na těchto telefonních číslech lze také sjednat prohlídku objektu.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva: